Τι έγγραφα χρειάζονται για μεταβίβαση ακινήτου;

Τα έγγραφα που απαιτούνται για αγορά ή μεταβίβαση ακινήτου είναι:

 1. Το συμβόλαιο του ακινήτου. Εάν η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς).
 2. Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο.
 3. Φορολογική ενημερότητα.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία δεν του απέφερε κανένα εισόδημα. Αν του επέφερε εισόδημα, πιστοποιητικό από την ίδια Εφορία ότι υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δήλωσε τα εκ του ακινήτου εισοδήματα.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναγράφεται ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο έντυπο Ε9 και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση απαιτείται πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η δήλωση, έχει συμπεριληφθεί το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και έχει πληρωθεί ο φόρος (Φ.Μ.Α.Π.).
 6. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο πωλητής δήλωσε το ακίνητο στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων 5 ετών . Στο πιστοποιητικό αυτό η περιγραφή του ακινήτου και τα τυχόν παρακολουθήματά του πρέπει να είναι ακριβώς όπως αναφέρονται στο συμβόλαιο και θα βγει από το taxis ηλεκτρονικά με τους κωδικούς που έχει ο πωλητής.
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ.
 8. Αντίγραφο οικοδομικής αδείας.
 9. Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου με τη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση είναι οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου.
 10. Κτηματογραφικό απόσπασμα από την υπηρεσία του Κτηματολογίου (αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο) ή βεβαίωση από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση (αν ανήκει σε περιοχή υπό ένταξη).
 11. Βεβαίωση από μηχανικό περί αυθαιρέτων και οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα, που θα φέρουν Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου, σύμφωνα με το Ν.4495/2017.
 12. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή.
 13. Βεβαίωση μη οφειλών ΤΑΠ.
 14. Αν υπάρχει πράξη εφαρμογής στην περιοχή του ακινήτου που κυρώθηκε με απόφαση Νομάρχη μετά την 15/11/1994, θα πρέπει να προσκομισθεί από τον μεταβιβάζοντα, βεβαίωση ότι υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.2242/1994 και ότι δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε γη και σε χρήμα.
 15. Στην περίπτωση που πρόκειται για αγροτεμάχιο εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, βεβαίωση του αρμοδίου Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.2538/1997 ότι δεν οφείλονται εισφορές.
 16. Αν συνορεύει με δασική έκταση το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, απαιτείται πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασική έκταση με πράξη τελεσιδικίας αυτού. Αν πρόκειται για χαρακτηρισμένο δασική έκταση απαιτείται πιστοποιητικό ακαϊας του άρθρου 25 του Ν.998/79. Σε περιοχές όπου έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, απαιτείται το πιστοποιητικό του αρ. 20 Ν.3889/2010 της Διεύθυνσης Δασών.

Παρατηρήσεις:
α. Όταν ο συμβαλλόμενος είναι φορέας του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, απαιτείται εκτίμηση των πιστοποιημένων εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (πρώην Σ.Ο.Ε.),
β. Όταν ο πωλητής είναι Δήμος απαιτείται επικύρωση της απόφασης από την Περιφέρεια.

Για πιο ειδικές συμβουλές για το δικό σας ξεχωριστό ακίνητο, καλέστε μας:
Τηλ. 27210 22122 και 698 190 9005
Site: www.easyhome.com.gr
E-mail: hello@easyhome.com.gr